НОТАРИУС АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ НИКИТОВ №226 Актуализирана  на: 19.02.2019
Адрес: ДЕВНЯ
кв. Повеляново, ул. Боровец 7, ет. 1, ап. 7
Тел: 05199 / 3245
0888 / 474890
e-mail: notarius_al.nikitov@abv.bg
Посещения:
XXXXX   от   11.2018 г.
Код :
  • За нас

* Нотариални производства за извършване на правни сделки с нотариални актове (продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, учредяване право на строеж или друго вещно право и др.). Тези производства винаги завършват с нотариален акт.

* Нотариални производства за удостоверяване на право на собственост върху недвижими имоти.

* Нотариални производства по удостоверяване на дата, подпис, съдържание, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.

* Нотариални производства за изготвяне и връчване на нотариални покани, протести за явяване или неявяване на лица пред Нотариуса за извършване на действия пред него.

* Нотариални производства за приемане и връщане на предадени за съхранение на Нотариуса документи и книжа, включително и суми по сделки по специална клиентска сметка на нотариуса.

* Констативни протоколи по Търговския закон.

* Завещания.

* Брачни договори и Декларации с нотариална заверка на подписите за избран имуществен режим.

* Договори (за продажба на МПС, за продажба на дружествени дялове, за продажба на предприятие, предварителни договори и др.).

* Пълномощни.

* Декларации по чл. 264, ал. 1 и 2 от ДОПК и по чл. 25, ал. 8 от ЗННД и др.

* Справки и набавяне на документи (Удостоверения за тежести).© 2000-2009 Справки България. Всички права запазени.